สายด่วน สภาพนักงาน

สายตรงถึงประธานสภาพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

054-466666 ต่อ 3407

Email::BuranPhan@hotmail.com