สายด่วน สภาพนักงาน

หน่วยงานภายใน

ภารกิจสภาพนักงาน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 • 1.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
 • 2.ส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • 3.ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • 4.สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พนักงานมหาวิทยาลัย
 • 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

เพื่อให้หน้าที่หลักของสภาพนักงานทั้ง 5 ข้อข้างต้นสามารถดำเนินการได้ สามารถแบ่งภาระหน้าที่งานสภาพนักงานได้ดังนี้

   1. ดำเนินการ ประสานงาน ในการเลือกตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสภาพนักงานประกอบด้วย
  • - ประธานสภาพนักงาน
  • - รองประธานสภาพนักงาน
  • - กรรมการสภาพนักงาน
   2. ดำเนินการจัดประชุมสภาพนักงาน
  • - การเตรียมจัดประชุม
  • - การออกหนังสือเชิญประชุม
  • - การจัดทำวาระการประชุม
  • - การจัดทำเอกสารประกอบวาระประชุม
  • - การติดต่อสถานที่ประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • - การบันทึกรายงานการประชุม
  • - การเตรียมการรับรองต่างๆ
  • - การพิมพ์รายงานการประชุม
  • - การเตรียมการรับรองต่างๆ
  • - การเวียนแจ้งรายงานการประชุม
   3. การประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
   4. การต้อนรับผู้มาติดต่องานสภาพนักงาน
   5. การประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
   6. การยกร่างจรรยาบรรณ ของพนักงานสายอาจารย์ และสายบริการ เพื่อเสนอสภาพนักงาน
   7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงาน
   8. การติดตามการดำเนินงานด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
   9. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเชิดชูเกียรติแก่คนดี
   10. ประสานงานในเรื่องการร้องเรียนต่อสภาพนักงาน
   11. ประสานงานในเรื่องการประพฤติตนไม่เหมาะสมของพนักงาน
   12. ดำเนินการเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของสภาพนักงาน

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายบริการ