ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2565

ติดต่อเรา

---- > ความพึงพอใจที่มีต่อประธานสภาพนักงาน ด้านบริหารและการบริการ
1. ข้อมูลของผู้รับบริการ*** ของเจ้าหน้าที่


2. ด้านกริยามารยาท และการทักทายต้อนรับ***ของเจ้าหน้าที่


3. ด้านการแต่งกาย บุคลิกลักษณะ***ของเจ้าหน้าที่4. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ***ของเจ้าหน้าที่


5. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ***ของเจ้าหน้าที่
6. ด้านช่องทางการการติดต่อ/ให้บริการ*** ของเจ้าหน้าที่7.ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ ***ของเจ้าหน้าที่
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม