ติดต่อเรา

---- > ความพึงพอใจที่มีต่อประธานสภาพนักงาน ด้านบริหารและการบริการ

1. ข้อมูลของผู้รับบริการ*** 

     - สายวิชาการ  36.7%   
     - สายสนับสนุน 57.8%
     - อื่น ๆ 5.5 %

2. ด้านกริยามารยาท และการทักทายต้อนรับ***
     - คิดเป็นร้อยละ 95.6%

3. ด้านการแต่งกาย บุคลิกลักษณะ***
    - คิดเป็นร้อยละ 96.7%

4. ด้านความถูกต้องครบถ้วนของานที่บริการ***

    - คิดเป็นร้อยละ 97.8%

5. ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่บริการ***

    - คิดเป็นร้อยละ 95.6% 

6. ด้านภาพรวมความพึงพอใจ*** 

    - คิดเป็นร้อยละ 96.7%

7. ข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติม
  
    -ไม่มี