ติดต่อเรา

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)และตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)และตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

แบบรายงานค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน

แบบรายงานค่าใช้จ่ายรอบ6เดือน ประจำปีงบ2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนการความเสี่ยงควบคุมภายใน 6

รายงานผลการดำเนการความเสี่ยงควบคุมภายใน 6 ประจำปี พ.ศ. 2566