ติดต่อเรา

ปณิธาน

“เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม สวัสดิการก้าวหน้า เป็นที่พึ่งพาของบุคลากร”


วิสัยทัศน์

“สภาพนักงานมุ่งพัฒนา ความก้าวหน้าของบุคลากร เป็นสื่อกลาง ให้คำปรึกษา พัฒนาสวัสดิการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”


พันธกิจ

1. เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมของบุคลากร

2. เป็นสื่อกลางเสนอความคิดเห็นจากบุคลากรต่ออธิการบดี

3. ดำเนินการเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร

4. ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี


ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม

2. การเป็นสื่อกลางสะท้อนข้อคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรต่ออธิการบดี

3. การพัฒนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร

4. การพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร

2. เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและสะท้อนความต้องการของบุคลากรต่ออธิการบดี

3. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ

4. เพื่อดาเนินการตามนโยบายและพันธกิจที่ได้รับหมายจากอธิการบดี