ประวัติหน่วยงาน

ติดต่อเรา

ประธานสภาพนักงาน


ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ

ประธานสภาพนักงาน

เบอร์ติดต่อภายใน :3867

Email :wimonrekha.si@up.ac.th


นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ

รองประธานคนที่ 1

เบอร์ติดต่อถายใน :1041

Email :woraprat.sr@up.ac.th


ผศ.ดร. บังอร สวัสดิ์สุข

รองประธานสภาคนที่ 2

เบอร์ติดต่อถายใน :1662

Email :bungons@hotmail.com


นายณัฐวิทย์ ประกิตติกรเวท

เลขาธิการสภาพนักงาน

เบอร์ติดต่อถายใน :1283

Email :natthawit.pr@up.ac.th