สายด่วน สภาพนักงาน
แบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่3/2560

ประชุมเพือเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปขมท คร้งที่ 81 (4/2560)

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 11/2560 และประชุมวิชาการปอมท ครั้งที่2560

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 10/2560

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ประชุม ปขมท คร้งที่ 81 (4/2560)

ประกาศและข้อบังคับ