สภาพนักงานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓


          มาตรา ๒๗ ให้มีสภาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


         ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ หากพบกรณีการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม / ข่าวทั้งหมด

ประกาศและข้อบังคับ

ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 20 ก.ค. 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) 20 ก.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง เพิ่มเติม 20 ก.ค. 2565

ข้อบังคับสภาพนักงาน ปี 2557 23 มี.ค. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 23 มี.ค. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 23 มี.ค. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 มี.ค. 2565

แนะนำบุคลากร

ภายในสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา