สภาพนักงานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓


          มาตรา ๒๗ ให้มีสภาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


         ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ หากพบกรณีการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริต

แนะนำบุคลากร

ภายในสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา