สภาพนักงานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553

          มาตรา 27 ให้มีสภาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
และพ้นจากตำแหน่งตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

         ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ หากพบกรณีการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม / ข่าวทั้งหมด

ข่าวโครงการสภาพนักงาน / ข่าวทั้งหมด

แนะนำบุคลากร

ภายในสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา