สายด่วน สภาพนักงาน
แบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่5/2562

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่4/2561

โครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและคุณธรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 12/2561

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 10/2561

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 9/2561

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ประชุม ปขมท คร้งที่ 81 (4/2560)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศและข้อบังคับ