Skip Navigation Links.
Collapse แผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
Collapse แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
Collapse แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Collapse แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563
รายงานติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1
รายงานติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
Collapse ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไตรมาศที่ 1-2 (ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไตรมาศที่ 3
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไตรมาศที่ 4
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยสามัญครั้งที่ 4/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน สายบริการ

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 8/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 5/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ) ออน์ไลน์

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 4/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ) ออน์ไลน์

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ+ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์)

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 93 (2/2563)

ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563(นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 4/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา