สายด่วน สภาพนักงาน
แบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ

ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายบริการ

ประชุมร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและบริการ

โครงการนำคณาจารย์เข้านั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ประชุม คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.ประจำปี 2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 6/2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 5/2561

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 3/2561

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ประชุม ปขมท คร้งที่ 81 (4/2560)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศและข้อบังคับ