ประวัติหน่วยงาน

ติดต่อเรา

ประวัติหน่วยประธานสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • 2553

  มาตรา 27 ให้มีสภาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

ทำเนียบประธานสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • 2553

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ อมรากุล

  ประธานสภาพนักงาน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 • 2556

  นายพิเชษฐ ถูกจิตร

  ประธานสภาพนักงาน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ.2558

 • 2558

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

  ประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ : มีนาคม พ.ศ. 2558 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 • 2562

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ

  ประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 • 2564

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล

  ประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2564

 • 2564

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ

  ประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ : 23 กันยายน พ.ศ.2564 -พ.ศ.2566


 • 2566

  รองศาตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์

  ประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ : 7 เมษายน พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน