รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัยสามัญครั้งที่ 3/2565

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ตำแหน่งประธานสภาพนักงาน
เข้าร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัยสามัญครั้งที่ 3/2565
 ในระหว่างวันที่ 18 -20 มีนาคม 2565
ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)159   19/3/2565 16:17:49