แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อเรา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

          - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

          - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
          - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เพิ่มเติม

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

          - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

          - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

          - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 1  เช่าเครื่องถ่าย

          - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 2  วัสดุสำนักงาน
          - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 3  รถไฟฟ้า  
          - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 โครงการเจ้าภาพปอมท 

คําสั่งการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

          - คําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ปี 2564

           - คําสั่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

คําสั่งการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

         - คําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ปี 2565
         - คําสั่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   

คําสั่งการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

          - คําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ปี 2566

          - คําสั่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ 2564

          - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ 2564

          - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ 2565

         - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ 2565

        - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ 2566

        คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

        - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  


รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำปีงบประมาณ 2565

          - ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจําเดือน ตุลาคม 2564

          - ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564

          - ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจําเดือน ธันวาคม 2564

          - ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจําเดือน มกราคม 2565

          - ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565

          - ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจําเดือน มีนาคม 2565

          - ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจําเดือน เมษายน 2565

          - ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

          - ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจําเดือนมิถุนายน 2565

          - ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจําเดือน กรกฏาคม 2565

          - ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจําเดือน สิงหาคม 2565

          - ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจําเดือน กันยายน 2565

รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจำปีงบประมาณ 2566

     - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน ตุลาคม 2565

     - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565 

     - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือนธันวาคม2565 

     - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน มกราคม 2566 

     - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

    - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน มีนาคม 2566 

    - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน เมษายน 2566

    - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน พฤษภาคม 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

    - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน มิถุนายน 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

    - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน กรกฏาคม 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

   - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน สิงหาคม 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

   - ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจําเดือน กันยายน 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          - ไตรมาศที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

          - ไตรมาศที่ 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2565

          - ไตรมาศที่ 3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2565

          - ไตรมาศที่ 4 เดือน กรกฏาคม – กันยายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          - ไตรมาศที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

          - ไตรมาศที่ 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)

         - ไตรมาศที่ 3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

        - ไตรมาศที่ 4 เดือน กรกฏาคม – กันยายน 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2565

          - ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564

          - ประจำเดือน มกราคม 2565

          - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

          - ประจำเดือน มีนาคม 2565

          - ประจำเดือน เมษายน 2565

          - ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

          - ประจำเดือน มิถุนายน 2565

          - ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

          - ประจำเดือน สิงหาคม 2565

          - ประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2566

          - ประจำเดือน ตุลาคม 2565
          - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
            -ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

          - ประจำเดือน มกราคม 2566 

         - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

        - ประจำเดือน มีนาคม 2566  (ยังไม่มีข้อมูล)  

          - ประจำเดือน เมษายน 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

          - ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

      - ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

       - ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

          - ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

          - ประจำเดือน กันยายน 2566 (ยังไม่มีข้อมูล) 


แบบสรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณประจำปี 2566-----> แบบ สขร. 1

         - ประจำเดือน ตุลาคม 2565

          - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
            -ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

           - ประจำเดือน มกราคม 2566

         - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

        - ประจำเดือน มีนาคม 2566  

          - ประจำเดือน เมษายน 2566 

          - ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

      - ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

       - ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

          - ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ยังไม่มีข้อมูล)  

          - ประจำเดือน กันยายน 2566 (ยังไม่มีข้อมูล) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (แนวทางปรับปรุง)


- ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประจำปีงบประมาณ 2566