รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

โครงการบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2565

 

        สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเชิญชวนหน่วยงาน เสนอชื่อผู้สมควรเป็น   ”บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 “
สายบริหาร (ตามตำแหน่ง) สายวิชาการ (สาขา) และ สายสนับสนุน (ด้านความเชี่ยวชาญ) ละ 1 ท่าน
ตามหลักเกณฑ์ที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยากำหนด
โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารแต่ละคณะ กอง หน่วยงาน
  
 
โดยส่งรายชื่อ พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็นเอกสารหลักฐานของผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านละ 1 เล่ม มายังสภาพนักงาน / และส่งเป็นไฟล์ PDF 
โดยป้อนข้อมูลลงระบบตามเอกสารแนบท้าย ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2565  
โดยศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565

    หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2565 Download--->


2. แบบฟอร์มกรอกประวัติและผลงาน

ดาวน์โหลด์แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_รวมทุกสาย  (word)***แนบใบนำส่งบุคลากรดีเด่น Download--->ใบนำส่ง


สายบริหาร Download-->


1. >  ดาวน์โหลด์.....แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_                         
สายบริหาร    -รองอธิการบดี/คณบดี/หรือเทียบเท่า (word)

2. >  ดาวน์โหลด์.....แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_                       
สายบริหาร    -ผู้ช่วยอธิการบดี / รองคณบดี / รองหัวหน้าส่วนงาน / ผู้อำนวยการกอง / ผู้ช่วยคณบดี  (word)

3. >  ดาวน์โหลด์......แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_                       
สายบริหาร__-ประธานหลักสูตร  (word)

4. >  ดาวน์โหลด์......แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_                    _
สายบริหาร   - หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน (word)


สายวิชาการ Download-->

5.>  ดาวน์โหลด์......แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_
สายวิชาการ   -สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (word)

6.>  ดาวน์โหลด์.......แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_
สายวิชาการ   -สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (word)

7.>  ดาวน์โหลด์.......แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_ 
สายวิชาการ   -สาขาสังคมศาสตร์ (word)

8.>  ดาวน์โหลด์........แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_
สายวิชาการ   -สาขามนุษยศาสตร์และสาขาศิลปกรรมศาสตร์ (word)

9.>  ดาวน์โหลด์.........แบบฟอร์มกรอกข้อมูล 
สายวิชาการ  -สาขารับใช้สังคม (word)สายสนับสนุน Download -->

10.> ดาวน์โหลด์แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_
สายสนับสนุน   - ด้านบริการ (word)

11.>  ดาวน์โหลด์แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_
สายสนับสนุน   - ด้านวิชาชีพ (word)

12.<  ดาวน์โหลด์แบบฟอร์มกรอกข้อมูล_
สายสนับสนุน   - ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม (word)


3. ลิ้งค์/QR code สำหรับส่งไฟล์ผลงาน

ลิงค์/QR Code สำหรับส่งไฟล์ผลงาน Download--->4. คู่มือการป้อนข้อมูลไฟล์ PDF ประวัติและผลงาน ลงระบบ

คู่มือ.....การป้อนข้อมูลไฟล์ PDF ประวัติและผลงาน ลงระบบ Down load--->


806   9/6/2565 18:35:31